• /wp-content/uploads/2011/02/eg_header1.png
 • /wp-content/uploads/2011/02/eg_header2.png
 • /wp-content/uploads/2011/02/eg_header3.png
 • /wp-content/uploads/2011/02/eg_header4.png

Public Contact Details Euroguidance Bulgaria

Euroguidance Bulgaria

Objectives

EG Bulgaria aims at promoting mobility among young people in Bulgaria and supporting development of quality career counseling services.

 Activities

 • National competition for good practices in career guidance.
 • National conference for career counselors – training in new guidance methods, meeting policy makers, networking with the world of work.
 • Network of Mobility Ambassadors.
 • Training programme “Guidance for Mobility”.
 • Regional trainings on the topic “Guidance for Mobility”.
 • Mobility Twister

Еврогайдънс България

 Цели

Еврогайдънс България се стреми да популяризира мобилността сред младите хора и да подкрепя развитието на качествени услуги за кариерно ориентиране.

 Дейности

 • Национално съзтезани за добри практики в кариерното ориентиране.
 • Национална конференция за кариерни консултанти – обучение в нови методи, срещи с взимащите политически решения, контакт със света на труда.
 • Мрежа от посланици на мобилността.
 • Обучителна програма „Ориентиране за мобилност“.
 • Регионални обучения по темата: „Ориентиране за мобилност“.
 • Мобилити туистър.

Contact Details:
Human Resource Development Centre,
Euroguidance centre Bulgaria,
15, Graf Ignatiev Str,
1000 SOFIA,
BULGARIATel: +359 2 9155010
Web: http://euroguidance.hrdc.bg/
Email: euroguidance@hrdc.bg