Vocational guidance and counselling services in Poland are provided by two sectors: labour sector is responsible for services targeted at adult people and education sector - for services for students and youngsters. To meet the needs of both groups of recipients the tasks specified under the Euroguidance Poland are implemented in cooperation with two ministries - the Ministry of Family, Labour and Social Policy (MFL&SP) and the ministry of National Education (MNE) - which are responsible for preparing legal regulations concerning provision of vocational guidance services to the above mentioned groups.

From the legal point of view, the cooperation within Euroguidance Poland is founded on a agreement between the ministers. The tasks of the Euroguidance Poland are performed by two teams of specialists. One team operates in the MFL&SP, in the Labour Market Department, Job Placement and Vocational Counselling Unit. The other team is located in the MNE.

The Euroguidance team in the labour sector is managed and directly supervised by the Director of Labour Market Department.

 

National Euroguidance Centre

Labour Market Department

Ministry of Family, Labour and Social Policy

1/3/5 Nowogrodzka st.

00-513 Warsaw

www.eurodoradztwo.praca.gov.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającym decyzje Nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE (Dz. U. UE, L 347/50 z dnia 20 grudnia 2013 r.), każdy kraj członkowski UE został poproszony
o desygnowanie Narodowego Centrum Eurodoradztwa na lata 2014-2020.

Projekt „Eurodoradztwo Polska” jest kontynuacją projektu „Narodowe Centra Zasobów Poradnictwa Zawodowego”, realizowanego w latach 1995-2006 w ramach Programu Leonardo da Vinci. W latach 2007-2013 projekt realizowany był w ramach Programu Uczenie się przez Całe Życie, zgodnie z Decyzją Nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r.

Cel ogólny projektu „Eurodoradztwo Polska” to wspieranie zawodowej i edukacyjnej mobilności obywateli oraz rozwój poradnictwa zawodowego w krajach Europy. Służy temu realizacja – zarówno na poziomie krajowym, jak i ponadkrajowym – następujących celów szczegółowych: gromadzenie i upowszechnianie informacji zawodowej, w tym tworzenie i aktualizowanie portalu LOQE prezentującego możliwości uczenia się i szkolenia w ponad trzydziestu krajach Europy; wymiana i upowszechnianie dobrych praktyk poradnictwa zawodowego; opracowywanie i dystrybucja materiałów specjalistycznych i metodycznych z obszaru teorii i praktyki poradnictwa zawodowego; organizowanie seminariów, szkoleń i konferencji; udział w krajowych i międzynarodowych spotkaniach i konferencjach poświęconych poradnictwu zawodowemu.

Projekt adresowany jest przede wszystkim do doradców zawodowych, a realizowane w jego ramach działania służą podniesieniu ich kompetencji zawodowych i rozwojowi warsztatu pracy poprzez wzbogacanie zasobów informacji oraz udostępnianie różnego rodzaju opracowań.

W Polsce od czasu uruchomienia projektu funkcjonują dwa Centra Eurodoradztwa – jedno w resorcie pracy, w Departamencie Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, drugie w resorcie edukacji, w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Contact details

Narodowe Centrum Eurodoradztwa

Departament Rynku Pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

www.mrpips.gov.pl

www.eurodoradztwo.praca.gov.pl

48 22 461 64 00
48 22 461 64 01